Για την καρέκλα…

Εύκολα συνάγεται το υψηλό αισθητικό και μορφωτικό επίπεδο των στελεχών της ΝΔούλας και της Δεξιάς Πολυκατοικίας.